20
Zář

Výsledky auditů v roce 2019 a plán venkovních šetření na rok 2020

Také letos, i přes pokračující kůrovcovou kalamitu, musí na vybraných lesních majetcích na úrovni LHC, účastnících se certifikace lesů PEFC, proběhnout v souladu s pravidly této certifikace příslušný audit. Podkladem pro jeho provedení je náhodným výběrem sestavený roční plán venkovních šetření Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR.

■ Při auditu bude uplatňován jednotný postup

Audity v roce 2020 by se měly uskutečnit na celkem 68 obecních, soukromých, církevních a státních lesních majetcích. V případě vzniku mimořádné situace na konkrétním majetku lze samozřejmě požádat o odložení konání auditu nebo jeho přesunutí na příští rok. V rámci auditů se předpokládá zvýraznění poradenské role auditorů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), zejména co se týče dodržování platné lesnické legislativy ve specifických podmínkách jednotlivých lesních majetků, jimiž jsou například důsledky sucha a kůrovcové kalamity.

Pro letošní rok se podařilo zpracovat vzorovou zprávu z interního auditu, podle které by měli všichni auditoři ÚHÚL jednotně postupovat. To se týká nejen hodnocení slabých stránek a příležitostí ke zlepšení, ale i výjimečně udělovaných neshod a s nimi souvisejících nápravných opatření. V případě potřeby bude jako dosud probíhat průběžná komunikace mezi auditory ÚHÚL a zástupci sdružení k vlastnímu průběhu auditů, obsahu zpráv i plnění kritérií trvale udržitelného hospodaření. V případě časových možností se auditů na vybraných lesních majetcích zúčastní rovněž někteří zástupci sdružení.

■ Doporučení účastníkům certifikace

Stejně jako v předchozích letech bylo po ukončení auditů 2019 provedeno zhodnocení všech venkovních i kancelářských zjištění. Tato zjištění lze pro informaci účastníků certifikace zobecnit do následujících doporučení:
■ nerezignovat na vyhledávání aktivních kůrovcových stromů, jejich včasnou těžbu a asanaci,
■ zvážit využití vhodných (bezúdržbových) obranných opatření (otrávených trojnožek, skládek s insekticidní sítí a feromonem) za podmínky dodržení způsobu jejich instalace (kalamitní základ, vzdálenost od stojících zdravých porostů, včasná výměna feromonu atd.),
■ diferencovat lhůty a způsoby zalesnění a zajištění dle stanovištních podmínek a potenciálu přirozené obnovy,
■ obnovu lesa provádět pestřejší druhovou skladbou včetně zakládání porostních plášťů a zpevňovacích pásů,
■ dle kapacitních možností provádět odpovídající výchovu lesních porostů do 40 let k předejití jejich rozvracení,
■ pokračovat v odlovu a snižování početních stavů zvěře, resp. zlepšit komunikaci s uživateli honiteb ke snížení škod působených zvěří,
■ provádět alespoň základní údržbu a opravy lesních cest poškozených dopravou kalamitního dřeva,
■ využívat zákonnou možnost výsadby introdukovaných dřevin jako reakci na měnící se podmínky klimatu,
■ požádat o uznání vhodných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin k zajištění vlastního sadebního materiálu místního původu,
■ aktivně podporovat biologickou ochranu lesa (vyvěšováním ptačích budek, ochranou mravenišť),
■ vybudovat jednoduchá zařízení pro návštěvníky lesa (lavičky, přístřešky
apod.),
■ doplnit informaci o certifikaci na webové stránky obce, uzavřít licenční smlouvu na používání loga PEFC.

Uvedená zjištění si ještě dovolím doplnit několika, pro někoho možná triviálními, doporučeními k předejití porušení platné legislativy v současných specifických podmínkách:
■ pravidelně vyhodnocovat plnění závazného ustanovení maximální celkové výše těžeb, v případě blížícího se naplnění neprodleně požádat příslušný krajský úřad o změnu tohoto závazného ustanovení,
■ v rámci odeznívání kůrovcové kalamity v některých oblastech ČR postupně zvyšovat bilancovaný roční podíl výchovy do 40 let, v případě nemožnosti jeho splnění do konce platnosti LHP včas požádat příslušný krajský úřad o změnu tohoto závazného ustanovení,
■ s ohledem na rozsah nových výsadeb věnovat trvalou pozornost výskytu škod zvěří na neoplocených výsadbách a operativně provádět odpovídající opatření k zabránění těmto škodám.

■ Závěrem

I když se provádění auditů PEFC za současné situace v lesním hospodářství ČR může jevit jako další zbytečná zátěž pro venkovní lesní personál, dovolím si auditované vlastníky lesa i jejich odborné lesní hospodáře požádat o maximální toleranci, součinnost a pochopení pro práci auditorů. V současné době vidím hlavní smysl jejich činnosti v poradenství k některým právním souvislostem týkajícím se kůrovcové kalamity, popř. ve vzájemné výměně zkušeností.

Ing. Tomáš Dohnanský
Člen odborné komise Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...