Lesy

Certifikace trvale udržitelného lesního hospodaření

Certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích je postup, při kterém nezávislý certifikační orgán posuzuje zda obhospodařování lesů splňuje podmínky certifikace – kritéria trvale udržitelného hospodaření (TUH) definována certifikačním schématem.

Osvědčení o certifikaci trvale udržitelného hospodaření dokládá, že se v lesích hospodaří takovým způsobem, aby byly zachovány i pro další generace.

Organizaci a řízení regionální formy certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích popisuje technický dokument TD CFCS 1002:2016 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích. Na regionální certifikaci se mohou na základě dobrovolnosti účastnit všichni vlastníci lesů a lesní hospodáři, jejichž majetek se nachází na území České republiky.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů pro současné a budoucí generace.

Trvale udržitelné hospodaření (TUH) je neustále se vyvíjející proces, jehož požadavky se mění v čase v závislosti na nejnovějších vědeckých poznatcích a chápání tohoto konceptu společností. To znamená, že kritéria pro udržitelné obhospodařování lesů musí by neustále přizpůsobována novým podmínkám a musí zohledňovat národní cíle a konkrétní ekologické a environmentální podmínky, stejně jako ekonomické, politické, kulturní a duchovní rozměry.

PEFC a Český systém certifikace lesů se při definování trvale udržitelného hospodaření v lesích ztotožňují s definicí obsaženou v rezoluci H1 přijatou na ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě konané v Helsinkách v roce 1993:

Trvale udržitelné obhospodařování lesů znamená správu a užívání lesů a lesních pozemků takovým způsobem a v takovém rozsahu, který udržuje jejich biodiverzitu, produktivitu, schopnost obnovy, vitalitu a jejich potenciál plnit, nyní i v budoucnu, nejdůležitější ekologické, ekonomické a sociální funkce nejen na místní , ale i národní a globální úrovni a to bez negativního dopadu na ostatní ekosystémy.

Základní kritéria trvale udržitelného lesního hospodářství

 1. Zachování a přiměřený rozvoj lesních zdrojů a jejich příspěvku do globálního koloběhu uhlíku
 2. Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů
 3. Zachování a podpora produkční funkce lesů (dřevní a nedřevní produkty)
 4. Zachování, ochrana a přiměřený rozvoj biodiverzity lesních ekosystémů
 5. Zachování a přiměřený rozvoj ochranných funkcí lesů (zejména půdoochranných a vodoochranných)
 6. Zachování ostatních socioekonomických funkcí a podmínek

Nejlepším nezávislým potvrzením hospodaření trvale udržitelným způsobem je nezávislá certifikace akreditovaným certifikačním orgánem.

I když velké množství lesů je spravováno trvale udržitelným způsobem, nejlepším nezávislým potvrzením takového přístupu je nezávislá certifikace akreditovaným certifikačním orgánem. PEFC podporuje nezávislou certifikaci a poskytuje zaručený mechanismus, který prokazuje spotřebitelům, že dřevní surovina použitá ve výrobcích pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR

Žadatelem o regionální certifikaci pro region ČR je Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (dále SVSLM ČR). SVSLM ČR je profesním, dobrovolným a nezávislým zájmovým sdružením právnických osob, které vlastní lesní pozemky nebo takové vlastníky sdružují, a právnických osob, na něž se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Podmínkou pro činnost Sdružení a plnění role žadatele o regionální certifikaci v systému jakosti PEFC je zastupování více než 70% výměry všech lesních majetků v rámci regionu ČR v procesu certifikace.

Sdružení zastupuje v regionální certifikaci tyto subjekty
 • vlastníky nestátních lesů prostřednictvím jejich sdružení vlastníků
 • vlastníky lesů, kteří nejsou členy sdružení vlastníků lesů
 • organizace spravující lesy ve vlastnictví státu
Současnými členy Sdružení jsou
 • Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Praha
 • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

V rámci svého postavení ve struktuře PEFC vykonává Sdružení tyto činnosti

 1. Provádění výběru certifikačního orgánu a zajišťování komunikace s ním v rámci auditu hospodaření v lesích
 2. Zajišťování sběru informací o regionu Česká republika
 3. Vypracování Zprávy o stavu lesního hospodářství regionu Česká republika
 4. Rozhodování o zahájení regionální certifikace lesů podáním žádosti o certifikaci lesů
 5. Zajišťování posuzování shody individuálních vlastníků a vydávání osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
 6. Vedení evidence individuálních vlastníků účastnících se regionální certifikace lesů

Část těchto činností provádí pro Sdružení na základě dvoustranné písemné dohody Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (více na www.uhul.cz).

Účelem PEFC Česká republika je podpora trvale udržitelného hospodaření (TUH) v lesích na území České republiky, prostřednictvím uplatňovaného systému jakosti hospodaření.


Certifikace lesů a lesního hospodářství je dobrovolným nástrojem vlastníků lesů, podporujícím proces TUH, který se postupně stává i nástrojem tržním.

Postup při certifikaci TUH

SVSLM ČR zajišťuje účast všech vlastníků lesů v regionální certifikaci, bez ohledu na velikost nebo druh vlastnictví.

Zájem o účast v regionální certifikaci lesů podle českého systému certifikace lesů PEFC projeví vlastník lesa tím, že požádá o udělení osvědčení zasláním formuláře žádosti o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem TUH na adresu SVSLM ČR.

Žádost o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem TUH (.docx, 55 kB)

Součástí podání žádosti je závazek vlastníka, nebo správce lesa, hospodařit v souladu s taxativně stanovenými zásadami TUH. Současně vlastník prohlásí, že umožní auditorům ÚHÚL, členům odborné komise SVSLM ČR a technickým expertům certifikačního orgánu, kterým je 3EC International s.r.o., vstup na lesní majetek a přístup k relevantním informacím týkajícím se hospodaření, event. zjištění orgánů Státní správy lesů, České inspekce životního prostředí apod. U všech poskytnutých informací je garantována jejich důvěrnost.

Současně s odesláním žádosti o účast v procesu certifikace poukáže vlastník částku 500,-Kč na účet sdružení č.ú. 35-9363680237/0100. Jedná se o jednorázový poplatek za úkony nutné k vyřízení žádosti.

Osvědčení o certifikaci trvale udržitelného lesního hospodaření je platné na tříleté období.

Přístup vlastníka k certifikaci je kontinuální. Certifikát, který vydává 3EC International pro region ČR, je platný na tříleté období (1. 10. 2021 – 30. 9. 2024). V průběhu tohoto období se mohou přihlásit zájemci o účast v regionální certifikaci kdykoliv.

Postup při vydání Osvědčení o účasti v regionální certifikaci vlastníkům lesa

 • Podmínkou pro vydání Osvědčení je posouzení shody hospodaření vlastníka lesa s kriterii TUH a Odbornou komisí SVSLM ČR
 • V případě, že vlastník splní dané podmínky, rozhodne odborná komise o vydání Osvědčení o certifikaci,
 • V případě nesouhlasu s rozhodnutím SVSLM ČR, může vlastník využít opravné prostředky (odvolání, stížnost, spor).

Všem žadatelům o certifikaci lesů systémem PEFC, kteří splní stanovená kritéria a jejichž žádost bude kladně posouzena Odbornou komisí SVSLM ČR, bude vydáno osvědčení o účasti v regionální certifikaci. Platnost osvědčení je vždy maximálně tříletá a záleží, kdy se žadatel přihlásil k certifikaci. Aktuální tříleté období platnosti všech osvědčení i regionálního certifikátu končí dnem 30. září 2021. Všichni držitelé osvědčení budou vyzváni k podání nových žádostí na další tříleté období v dostatečném předstihu (květen 2021).

Vlastníkům lesa do výměry 100 ha bude osvědčení o certifikaci vydáno bezplatně, vlastníci lesa nad 100 ha vč. uhradí za každý (i započatý) ha certifikovaného lesního majetku částku 3,-Kč (bez DPH) ročně na základě zaslané faktury.

Pro včasné a bezproblémové vyřízení Žádosti o účast v certifikaci lesů je nutné pečlivé vyplnění v žádosti požadovaných skutečností a doložení příslušných příloh (např. kopií schvalovacího protokolu LHP).

Certifikační orgány

Certifikační orgány představují nezávislé organizace, které posuzují, zda žadatel o certifikaci splňuje požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Certifikační orgány představují v procesu certifikace nezainteresované a nezávislé organizace, jejichž úkolem je posoudit, zda žadatel o certifikaci splňuje požadavky definované lesním certifikačním systémem. Posuzování se považuje za certifikaci třetí stranou a musí být nezávislé od tvůrce požadavků lesní certifikace a od certifikovaného subjektu.

Certifikační orgány, které provádějí certifikaci trvale udržitelného hospodaření nebo spotřebitelského řetězce lesních produktů musí mít nezbytnou technickou způsobilost v postupech certifikace, dostatečné know-how o obhospodařování lesů a dobře rozumět certifikačním kritériím národní certifikace.

Úkoly certifikačních orgánů zahrnují:

 1. Certifikační orgán provádějící certifikaci hospodaření v lesích musí být způsobilý v lesním hospodářství, mít znalosti o jejich ekonomických, sociálních a environmentálních vlivech a o certifikačních kritériích.
 2. Certifikační orgán musí mít dobré znalosti národního systému PEFC, podle něhož provádí certifikaci lesů.
 3. Certifikační orgán musí informovat národní řídicí orgán PEFC o všech vydaných certifikátech pro systémy hospodaření v lesích a o všech změnách týkajících se platnosti a rozsahu těchto certifikátů. O této jeho povinnosti musí informovat žadatele a získat jejich písemný souhlas.
 4. Certifikační orgán musí mít vypracované certifikační schéma pro certifikaci hospodaření v lesích, které obsahuje interní postupy této certifikace.
 5. Certifikační orgán musí provádět certifikaci systémů hospodaření v lesích jako „akreditovanou certifikaci“.

Certifikační orgán musí mít dobré znalosti národního systému PEFC, podle něhož provádí certifikaci lesů.

PEFC uznává pouze certifikáty trvale udržitelného hospodaření v lesích vydané akreditovanými a PEFC oznámenými certifikačními orgány v rozsahu akreditace certifikačních orgánů (akreditovaná certifikace).

Při certifikaci lesů posuzuje certifikační orgán soulad hospodaření v lesích České republiky s kritérii a indikátory udržitelného hospodaření (TD CFCS 1003: 2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích) a při potvrzení shody vydává certifikát.

Požadavky na akreditaci a PEFC notifikaci jsou popsány v technických dokumentech TD CFCS 1004:2016 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích a TD CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů.

Akreditované certifikáty trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřebitelského řetězce jsou označeny akreditačním symbolem příslušného akreditačního orgánu.

PEFC notifikace certifikačních orgánů se řídí se řídí normativním dokumentem ND CFCS 02 Směrnice upravující PEFC notifikaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích a spotřebitelského řetězce lesních produktů v České republice.

Držitelé certifikátů a loga PEFC

Informační registr PEFC Česká republika obsahuje informace o:

 • držitelích osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (TUH)
 • držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů (C-o-C)
 • uživatelích loga PEFC v České republice.

Tato stránka je průběžně aktualizovaná sekretariátem PEFC Česká republika tak, aby si všichni mohli ověřit platnost certifikátů svých dodavatelů. Seznam všech držitelů osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů, držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů a uživatelích loga PEFC v České republice naleznete v on-line databázi PEFC Česká republika na stránkách drzitele.pefc.cz.

Pro jakékoliv další informace a dotazy se neváhejte obrátit na sekretariát PEFC Česká republika.

Hledáte informace o zahraničním dodavateli?

Využijte internetového přístupu do mezinárodní databáze všech držitelů certifikátů C-o-C systémem PEFC, kterou provozuje PEFC International.

Na těchto stránkách naleznete i aktuální souhrnnou statistiku o stavu certifikace systémem PEFC v celém světě.

Databáze certifikačních orgánů

Přehled všech certifikačních orgánů najdete v mezinárodní databázi certifikačních orgánů, kterou provozuje PEFC International.

Držitelé certifikátu PEFC

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...