05
Zář

Závěry dozorových auditů certifikace PEFC v ČR v roce 2017

Jedním z kritizovaných aspektů certifikace PEFC je míra transparentnosti, spočívající především v nedostupnosti zpráv z interních a externích auditů, ze kterých by bylo zřejmé, jaká pochybení a neshody byly nalezeny a jaká nápravná opatření byla v této souvislosti navržena a realizována. Tato skutečnost byla diskutována na úrovni Odborné komise Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR se závěrem zveřejnit ucelený roční přehled neshod a nedostatků za rok 2017.

V současné době se v médiích při různých příležitostech objevuje kritika certifikace PEFC a často je rovněž zmiňována vyšší transparentnost jiných certifikací ve srovnání se systémem PEFC. Argumentace je založena mimo jiné na veřejné dostupnosti zpráv z auditů systému FSC na jednotlivých lesních majetcích.

Nedávno jsem se s obsahem jedné takové zprávy seznámil. Většinu textu tvořily informace o procesním průběhu auditu a popis auditovaného lesního majetku. Součástí zprávy byly dále zjištěné neshody se standardem a návrh opatření k nápravě včetně způsobu jejich řešení. Zveřejněná zpráva ale neobsahovala podrobné vyhodnocení plnění jednotlivých kritérií standardu tak, aby si čtenář mohl udělat představu o celkovém stavu lesního majetku včetně dodržování platných právních předpisů, zejména lesního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Případná námitka, že myšlenka certifikace je přece založena na dobrovolném plnění požadavků jdoucích nad rámec právních předpisů, nemůže zcela obstát. Legislativa je základem jakékoliv lidské činnosti a bez její úzké návaznosti např. i na kritéria certifikace nelze vyloučit situaci, kdy kritéria certifikace sice budou vzorně plněna, ale vlastní podstata lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku bude např. v rozporu s platným lesním zákonem. Nenávaznost certifikace na legislativu i běžně používanou lesnickou terminologii může rovněž přinášet výkladové nejasnosti při aplikaci standardu v praxi a v krajním případě se může takový nejednoznačný standard dostat s požadavky platných právních předpisů dokonce do přímého rozporu.

Kritéria certifikace PEFC ČR jsou od počátku založena na mezinárodních smlouvách a striktním dodržování národních právních předpisů, tj. jde jim o zajištění trvale udržitelného lesního hospodaření (nepřekročení celkové výše těžeb, zajištění genetické kvality reprodukčního materiálu, provádění vhodných opatření ochrany lesa atd.). Tato certifikace ale obsahuje i mnoho nadzákonných požadavků, což bylo již mnohokrát veřejně dokladováno (naposledy na semináři v Kostelci nad Černými lesy v říjnu 2016). Ve srovnání s tím certifikace FSC ČR klade důraz zejména na zkoumání vlivu vybraných aspektů lesního hospodaření na životní prostředí a komplexní pohled na toto hospodaření ve všech jeho souvislostech je poněkud upozaděn.

Je skutečností, že PEFC ČR v současné době zprávy z certifikačních auditů nezveřejňuje. Pomineme-li právní aspekty ochrany osobních, hospodářských a jiných údajů vlastníků lesů (nově i v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů /GPDR/), zásadním důvodem takového přístupu je vysoký potenciál zneužití takto podrobných informaci o stavu lesního majetku. Ostatně detailní stav auditovaných lesních majetků nelze, pravděpodobně ze stejného důvodu, zjistit ani ze zveřejněných auditních zpráv FSC ČR.

Níže uvedený přehled neshod, nedostatků a příležitostí ke zlepšení zjištěných při auditech PEFC ČR prováděných jednak nezávislým certifikačním orgánem a dále ze strany ÚHÚL Brandýs nad Labem, reaguje na požadavky veřejnosti na informace o stavu lesních majetků certifikovaných systémem PEFC.

Přestože nejsou uvedeny údaje o jednotlivých vlastnících lesů, jedná se o zajímavé informace, na jejichž základě si odborná veřejnost může udělat vlastní závěr o funkčnosti certifikace PEFC v ČR. Vlastní audity hospodaření jsou založeny na podrobné kontrolní metodice, která obsahuje způsoby hodnocení i důsledky nedodržení jednotlivých kritérií pro vlastníky lesa a která byla rovněž prezentována na semináři v Kostelci nad Černými lesy v říjnu 2016. Nedostatky či neshody v hospodaření tak lze objektivně identifikovat a následně i odpovídajícím způsobem řešit.

Uvedené samozřejmě neznamená, že PEFC ČR nebude v interní diskuzi o rozsahu zveřejňovaných údajů z auditů lesních majetků pokračovat, nově se zásadním přihlédnutím k požadavkům GDPR, jehož praktická implementace se teprve rozbíhá.

K níže uvedenému přehledu je nutno na závěr dodat, že v roce 2017 byla pozastavena platnost osvědčení o certifikaci u jednoho vlastníka lesa a dále byly vedle běžných dozorových auditů provedeny dva mimořádné audity z důvodu pochybností o dodržování kritérií certifikace PEFC ČR.

Přehled nejčastěji se vyskytujících neshod, nedostatků a příležitostí ke zlepšení certifikace PEFC v roce 2017:

Nesoulad v kritériu TD CFCS 1003 resp. TD CFCS 1002

Druh neshody, nedostatku nebo příležitosti ke zlepšení

2.1.2a: Evidence o používání přípravků na ochranu lesa (množství, druh, rozsah ošetření v příslušných měrných jednotkách, lokalizace, termíny).

Byly použity nepovolené přípravky na ochranu rostlin.

Do roku 2016 nebyla doložena žádná evidence.

Nejsou přebírány a archivovány údaje o množství spotřebovaných přípravků od dodavatelů prací.

Struktura evidence používaných přípravků není v souladu s požadavky vyhlášky č. 326/2012 Sb.

V evidenci použitých přípravků na ochranu rostlin nejsou uvedeny úplné názvy použitých přípravků.

2.1.2b: Dodržování zásad integrované ochrany rostlin (lesa) – např. používané způsoby biologické ochrany lesa.

Cílená podpora lesního ptactva, mravenců apod. není prováděna nebo je pouze sporadická.

2.3.2b: Používání biologicky odbouratelných olejů a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin.

V případě dodavatelského provádění těžební činnosti není používání biologicky odbouratelných olejů a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin obsaženo ve smlouvě o dílo, nebylo doloženo ani čestné prohlášení.

Nekvalitní vedení evidence týkající se používání biologicky odbouratelných hydraulických kapalin.

2.4.2b: Vedení evidence škodlivých činitelů.

Evidence početního stavu kůrovců a výskytu ostatních kalamitních škůdců je nedostatečná.

2.4.2c: Provedená opatření proti působení škodlivých činitelů.

S ohledem na zvýšený tlak zvěře v některých částech LHC nebyl adekvátně zvýšen podíl a účinnost opatření proti škodám zvěří při zahájení výchovy porostů.

V terénu byla nalezena 2 nezpracovaná kůrovcová ohniska. (Nejsou kladeny lapáky, nejsou instalovány lapače s feromonovými odparníky, nejsou realizovány kurativní postřiky proti klikorohu borovému.

2.5.2a: Provádění vhodných výchovných opatření v lesních porostech.

Nerovnoměrné plnění závazného ustanovení týkající se výchovy – k 6. roku platnosti LHP provedeno pouze cca 30%.

3.1.2a: Dodržování zákonných ustanovení vztahujících se k těžbě dříví (nepovolená těžba do 80 let, velikost a přiřazení seče, snižování zakmenění).

U některých porostů bylo sníženo zakmenění na cca 0,6, z důvodu chybějící evidence nelze ověřit příčinu (nahodilá či úmyslná těžba).

3.1.2b: Zalesňování a zajištění porostů je prováděno v zákonných lhůtách v odpovídajícím počtu a kvalitě sazenic.

Byly nalezeny nezalesněné silně zabuřeněné holiny nebo části porostů starší 2 let od provedené těžby. U části náletových porostů je nutná rekonstrukce.

Správcem lesa nebyla doložena výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění nebo zajištění lesního pozemku.

V některých oplocenkách nebylo včas reagováno na negativní vývoj mladého porostu (snížení počtu, kvality).

Za období 2013-2016 chybí evidence k obnově lesa.

3.4.2b: Je prováděna odpovídající údržba cestní sítě a objektů na cestách.

Špatný technický stav lesní dopravní sítě.

4.1.2b: Upřednostňování vhodné přirozené obnovy lesa včetně vzácnějších druhů domácích dřevin.

Vzhledem k potenciálu nedostatečný podíl přirozené obnovy.

4.3.2a: Ponechávání vhodných stromů (zejména obsazované doupné stromy, stromy s výskytem význačných druhů ptáků a bezobratlých živočichů a odumřelé stromy resp. jejich pahýly) na dožití a do rozpadu dřevní hmoty se zvážením dopadu na bezpečnost návštěvníků lesa a v souladu s potřebami ochrany lesa.

Doupné stromy ponechávány pouze ojediněle.

4.3.2b: Ponechávání části biomasy po výchovných a těžebních zásazích.

Ponechávání klestu – výchovné těžby ze 100%; mýtní těžby ze 100% odvoz do teplárny

4.4.2d: Použití geneticky vhodného reprodukčního materiálu u obnovovaných porostů.

Není rozepsaná evidence reprodukčního materiálu do jednotlivých porostních skupin.

4.5.2a: Ponechávání esteticky působivých stromů, případně průhledů a bezlesí v souladu s možnostmi porostů.

S ohledem na velikost majetku nebyly při venkovní pochůzce zjištěny žádné ponechané esteticky působivé stromy. S ohledem na bezpečnost osob/vozidel pohybujících se na komunikacích je žádoucí nebezpečné stromy (uschlé nebo s uschlými větvemi) v blízkosti komunikací vyhledávat a ošetřovat nebo odstraňovat. Týká se to dále zejména značených turistických tras a stezek.

6.6.2b: Vlastník lesa se podílí na zlepšování rekreační funkce lesa zejména podporou existence rekreačních zařízení.

Vlastník se nepodílí na existenci rekreačních zařízení.

Na území LHC se nenachází žádné rekreační zařízení, které by vlastník vytvořil či podpořil.

Dřevěné prvky přemostění rozbahněného terénu vykazují známky rozpadu, což může vést při neopatrné chůzi k úrazu návštěvníků.

 

Ing. Tomáš Dohnanský

Předseda Odborné komise

Sdružení vlastníků a správců lesních majetku ČR

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...