02
Čvn

Výsledky auditů certifikace lesů PEFC v roce 2022

Roční plán interních auditů prováděných Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) pro rok 2022 obsahoval celkem 65 lesních majetků ze všech druhů vlastnictví (obecních, soukromých, církevních i státních). Vlastní provádění auditů bylo již tradičně spojeno s poradenstvím a osvětou týkajícími se zejména pokračujících změn v lesnické legislativě.

Způsob výběru lesních majetků k provedení auditů je namátkový. Vždy se jedná o náhodný výběr stejného počtu lesních majetků (lesních hospodářských celků) z jednotlivých skupin vlastnictví lesů (státní a nestátní). V případě, že dojde k opakovanému výběru majetku auditovaného v předchozích
třech letech, je tento majetek (LHC) nahrazen jiným, opět namátkově vybraným.

Celkem bylo v roce 2022 vystaveno 34 neshod hodnocených známkou 1 (v předchozím roce 26). Konkrétně se jednalo o neshody uvedené v tabulce 1.

Tab. 1: Neshody shledané při auditech certifikace PEFC

Nesoulad v kritériuDruh neshodyPočet neshod 2022Počet neshod 2021
2.4.2cPřes prokazatelně provedená opatření ochrany lesa došlo k významnému poškození lesních porostů86
2.5.2aNedostatečný rozsah provedených výchovných zásahů v porostech do 40 let61
6.1.2bPoužívání loga PEFC bez smlouvy o licenčním užívání ochranné známky a loga PEFC60
2.1.2bVlastník aktivně nepodporuje biologickou ochranu lesa55
6.6.2bVlastník aktivně nepodporuje rekreační funkci lesa33
2.1.2dAbsence platného osvědčení dle zákona o rostlinolékařské péči pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin20
1.3.2aPřekročení maximální celkové výše těžeb bez doložení povolení od orgánu státní správy lesů10
3.1.2aAdministrativní pochybení v souvislosti s vytěžením porostu do 80 let10
6.4.2aAbsence školení BOZP10
6.5.2eAbsence systému vedení oddělené evidence separace dřevní hmoty10
2.1.2aNedostatečně vedená evidence přípravků na ochranu rostlin03
2.1.2aPoužití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin02
6.4.2cNeexistence smlouvy o pracovnělékařských službách02
1.5.2bNepřehledně vedená lesní hospodářská evidence (LHE)01
3.1.2bNedostatky v dodržování zákonných lhůt zalesnění a zajištění01
4.1.2bMalý rozsah využití potenciálu přirozené obnovy01
6.5.2fChybějící záznamy o předání a převzetí pracoviště kontraktantem01

Z uvedeného srovnání let 2022 a 2021 lze vysledovat určité trendy. Nejvíce problémů při hospodaření v lesích působí vlastníkům lesů podle očekávání i nadále kůrovcová kalamita. S tím úzce souvisí faktická nemožnost plnění závazného ustanovení lesního hospodářského plánu k výchově lesa, resp. neprovádění výchovy na majetcích bez závazného ustanovení, kde došlo k výraznému zvýšení četnosti. Na dalších místech v pořadí jsou již tradičně „měkčí“ kritéria týkající se biologické ochrany a rekreační funkce lesa, která nově doplňuje neoprávněné použití loga PEFC na účetních dokladech a dalších dokumentech. V oblasti přípravků na ochranu rostlin došlo ke zlepšení situace jak při jejich vlastním používání, tak i následné evidenci, přetrvává však problém s chybějícími osvědčeními k aplikaci těchto přípravků.

Plnění zjištěných neshod bylo auditory ÚHÚL v první polovině letošního roku průběžně ověřováno v termínech dohodnutých s auditovanými subjekty. V případě některých kritérií byla nutná osobní návštěva auditora, ve většině případů však postačilo písemné doložení provedené nápravy.

Vedle výše uvedených neshod bylo v roce 2022 vystaveno celkem 174 příležitostí ke zlepšení (PKZ). Zde došlo oproti loňskému roku (197 PKZ) k určitému poklesu, který lze přičíst mimo jiné také prováděnému poradenství a osvětě jako nedílné součásti prováděných auditů trvale udržitelného hospodaření (TUH).

Tab. 2: Výčet vystavených příležitostí ke zlepšení v meziročním srovnání

Druh PKZPočet PKZ 2022Počet PKZ 2021
Zaměřit se na výchovu v porostech do 40 let (splnění minimálního plošného rozsahu)3333
Vybudovat chybějící kontrolní a srovnávací plochy1918
Používat logo PEFC (uzavřít smlouvu o licenčním užívání ochranné známky a loga PEFC)130
Zavést či zkvalitnit evidenci přirozené obnovy1022
Zintenzivnit podporu biologické funkce lesa813
Zlepšit zabezpečení dodržování certifikačních kritérií jednotlivými kontraktory (upravit smlouvy)84
Snížit stavy spárkaté zvěře810
Navýšit využití oplocenek při obnově lesa86
Zlepšit vedení LHE včetně její digitalizace (použití vhodného softwaru)810
Zlepšit vedení záznamů z vlastních interních auditů79
Přihlížet při zalesňování MD a DG k metodickému pokynu č.j. MZE-34866/2022-16211 z 31. 5. 202260
Zaměřit se na uznání zdrojů reprodukčního materiálu (existence kvalitních porostů) a případnou účast v národním programu ochrany genových zdrojů63
Zvýšit podporu rekreační funkce lesa50
Navýšit podíl přirozené obnovy lesních dřevin411
Zlepšit propagaci lesnictví a významu certifikace lesů PEFC412
Provádět opravy cestní sítě po skončení kůrovcové kalamity30
Zvýšit aktivitu při obnově holin05
Zlepšit informovanost o tom, že dřevní hmota pochází z lesů certifikovaných systémem PEFC05
Zvýšit podíl listnatých dřevin při umělé obnově lesa03

Možná jste v médiích zaznamenali informaci o probíhající revizi národních standardů PEFC. Na jaře 2023 prošly nové národní standardy veřejným připomínkovým řízením. Následovat bude schválení sněmem PEFC. Účinnost nových standardů se předpokládá před začátkem příští auditní sezóny, tj. v květnu 2024 s přechodným obdobím do května 2025.

V souvislosti se schvalováním nových standardů certifikace PEFC je vhodné připomenout, že jejím základem jsou účinné národní právní předpisy, a to nejen ty lesnické, ale i ostatní související s lesním hospodařením (ochrana přírody, ochrana pásem vodních zdrojů, nakládání s přípravky na ochranu rostlin, nakládání s odpady, bezpečnost práce atd.). V souladu s obecným principem všech typů certifikací obsahuje také certifikace PEFC celou řadu nadstandardních požadavků, konkrétně se jedná o:

 • podporu přirozené obnovy lesa a vzácnějších domácích druhů dřevin,
 • dodržení minimálního podílu MZD nejen při obnově lesa, ale zejména v době zajištění lesních porostů,
 • podporu přimíšených a vtroušených druhů dřevin,
 • vhodné míšení dřevin při obnově a výchově lesa,
 • nesnižování podílu MZD při výchově porostů,
 • podporu biologických metod ochrany lesa,
 • používání šetrných výchovných, těžebních a dopravních technologií a postupů,
 • rozdělávání ohňů při lesním hospodaření v odůvodněných případech,
 • ponechávání vhodných stromů na dožití a do rozpadu dřevní hmoty,
 • ponechávání části biomasy po výchovných a těžebních zásazích,
 • odběr těžebních zbytků pouze na lokalitách, kde to stanovištní podmínky dovolují,
 • ponechávání esteticky působivých stromů, průhledů a bezlesí v souladu s možnostmi porostů,
 • obhospodařování lesů s ochrannými funkcemi (včetně chráněných oblastí přirozené akumulace vod, pásem hygienické ochrany a ochranných pásem vodních zdrojů) tak, aby byly zachovány jejich ochranné funkce,
 • podporu regionů využíváním místních pracovních sil a zpracovatelských firem,
 • dle konkrétních možností propagaci lesnictví a významu certifikace lesů PEFC,
 • komunikaci s místními samosprávnými orgány a veřejností k předcházení konfliktům včetně řešení případných stížností,
 • dle konkrétních možností spolupráci s lesnickým školstvím a výzkumem,
 • dle konkrétních možností upřednostnění dodavatelů s kvalifikovanou pracovní silou,
 • zlepšování rekreační funkce lesa podporou existence rekreačních zařízení.

V obsahu a způsobu provádění auditů TUH, jak interních prováděných ÚHÚL, tak externích prováděných certifikačním orgánem 3EC International s.r.o., tedy ještě v roce 2023 nedojde ke změnám. Zásadním hlediskem pro výběr lesních majetků k auditu je opět odpovídající poměr majetků podle jednotlivých skupin vlastnictví. Na tomto místě je vhodné zdůraznit, že nové standardy PEFC přinesou významné snížení počtu auditovaných lesních majetků.

Věřím, že i v roce 2023 se po vzájemné dohodě všech zúčastněných podaří zrealizovat plánované audity PEFC tak, aby pro auditované subjekty neznamenaly nepřiměřenou administrativní zátěž a současně jim přinesly nezbytnou zpětnou vazbu o kvalitě hospodaření na svěřeném lesním majetku. V případě jakýchkoliv problémů s prováděním auditů PEFC v roce 2023 je možné se obracet přímo na autora tohoto článku.

Ing. Tomáš Dohnanský

odborný poradce SVOL a předseda odborné komise SVSLM

E-mail: dohnansky@svol.cz

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...