04
Říj

Naším cílem je navýšení počtu držitelů PEFC certifikace spotřebitelského řetězce

Dne 14. září 2021 se v NP České Švýcarsko konalo odložené zasedání Sněmu PEFC ČR jakožto nejvyššího orgánu složeného z delegátů jednotlivých členských komor. Nad rámec řádného programu sněmu proběhla i volba nového předsedy PEFC ČR a dvou místopředsedů na další tříleté funkční období. Sněm byl také příležitostí k obsáhlejší diskuzi nad dalším směřováním a vývojem certifikace, mezinárodních iniciativ v lesnicko-dřevařském sektoru i aktuální situací na trhu se dřevem a dřevařskými produkty.

Na sněmu ukončil své dlouholeté působení (tři volební období) v pozici předsedy PEFC ČR Ing. Josef Myslivec. Pomyslné žezlo předal jednomyslně zvolenému kandidátovi za komoru vlastníků lesů Ing. Jaroslavu Ryglovi, statutárnímu řediteli Lesní společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s. Místopředsedy PEFC ČR byli následně zvoleni Ing. Petr Pražan za komoru zpracovatelů a Ing. Petr Najman za komoru ostatních zájmových skupin.

Z aktuální činnosti výkonného týmu PEFC ČR lze zmínit finalizaci procesu recertifikace regionu, který je úspěšně završen a aktuálně probíhá distribuce nových certifikátů platných od 1. října 2021. Lze konstatovat, že členská základna certifikovaných majetků zůstala zachována a celková plocha se pohybuje kolem 70 % lesních pozemků v ČR.

Jednou z priorit, na kterou se nové vedení chce ve svých aktivitách zaměřit, je posílení držitelů C-o-C PEFC certifikátů, tzn. sledování certifikované suroviny z lesa po konečné výrobky. Je třeba aktivně a systematicky komunikovat skutečnost, že certifikace C-o-C tvoří významnou součást systému PEFC, neboť zaručuje, že prohlášení o výrobcích, které pocházejí z lesů, je důvěryhodné a kontrolovatelné v celém dodavatelském řetězci.

Souhrn hlavních informací a odkazů pro nové zájemce o certifikaci PEFC C-o-C

Požadavky definuje technický dokument CFCS 2002:2020 (Spotřebitelský řetězec lesních produktů), jehož kompletní znění lze dohledat na webu www.pefc.cz.

Metody spotřebitelského řetězce

Existují dvě základní metody sledování původu lesních produktů, ze kterých si může certifikovaná společnost vybrat v závislosti na konkrétní situaci a podle individuálních potřeb:

  • Procentuální metoda – tento mechanismus umožňuje míchání certifikované a necertifikované suroviny v průběhu výrobního nebo obchodního procesu. Je však třeba, aby byl obsah certifikované suroviny známý a aby bylo administrativně možné tuto informaci dostat k zákazníkům dané organizace (průměrné procento). Alternativně může organizace prodávat jako certifikovanou část své produkce, která odpovídá procentu použité certifikované suroviny (objemový kredit).
  • Metoda fyzické separace – tento mechanismus vyžaduje separování certifikované a necertifikované suroviny ve všech fázích výrobního nebo obchodního procesu organizace tak, aby se zajistilo, že certifikovaná surovina není smíchána s necertifikovanou. V případě, že se používá metoda fyzické separace pro výrobky s procentuálními prohlášeními, každá dodávka musí být zpracována nebo obchodována samostatně.

Systém náležité péče

Aby se zamezilo přítomnosti dřeva pocházejícího z kontroverzních zdrojů (nelegální těžby) ve výrobcích, PEFC zavedl přísný ochranný mechanismus, který je povinnou součástí spotřebitelského řetězce PEFC a sestává z prvků, jako jsou analýza rizik, vnější hodnocení a kontrola na místě, aby se zaručila legálnost necertifikované suroviny. Tento ochranný mechanismus je prověřován nezávislými auditory během pravidelných ročních auditů.

Postup při certifikaci C-o-C

Při certifikaci spotřebitelského řetězce se používají globálně platné postupy, aby byla zajištěna nezávislost, transparentnost a nestrannost procesu certifikace. Certifikaci provádějí akreditované certifikační orgány, které posuzují shodu zavedeného systému sledování toku dřeva v organizaci s požadavky TD CFCS 2002:2020. Všechny certifikační orgány pracující s PEFC musí splňovat požadavky ISO norem, které jsou na ně kladeny.

Certifikační orgány

Certifikační orgány představují v procesu certifikace nezainteresované a nezávislé organizace, jejichž úkolem je posoudit, zda žadatel o certifikaci splňuje požadavky definované lesním certifikačním systémem. Posuzování se považuje za certifikaci třetí stranou a musí být nezávislé na tvůrci požadavků lesní certifikace i na certifikovaném subjektu. Každá organizace, která je držitelem certifikátu C-o-C, může na označování svých výrobků a pro propagační účely používat logo PEFC, které je organizaci vystaveno na základě žádosti a smlouvy o vydání loga PEFC. Certifikát C-o-C se vydává na dobu pěti let a dodržování požadavků C-o-C je každoročně kontrolované certifikačním orgánem prostřednictvím tzv. dozorových auditů.

Náklady spojené se získáním certifikátu C-o-C

  • Zavedení požadavků na C-o-C uvnitř organizace (vypracování postupů pro proces C-o-C, definování odpovědností a zaškolení pracovníků, evidence záznamů, zavedení systému náležité péče, provedení interního auditu apod.). Postupy si organizace může vypracovat ve vlastní režii nebo pověřit vypracováním externí organizaci. Tyto náklady jsou jednorázové.
  • Provedení dozorových auditů certifikačním orgánem – každý certifikační orgán dokáže žadateli o certifikaci C-o-C vypracovat cenovou nabídku. Cenová nabídka obvykle sestává z ceny za provedení úvodního (certifikačního) auditu a ceny za provádění periodických ročních dozorových auditů. Tyto náklady jsou periodické.

Vyhledávání držitelů platných certifikátů PEFC

Seznam všech držitelů osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů, držitelů certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů a uživatelů loga PEFC v České republice naleznete v on-line databázi PEFC Česká republika na www.drzitele.pefc.cz. Pro vyhledání informací o zahraničním dodavateli můžete využít mezinárodní databázi všech držitelů certifikátů C-o-C www.pefc.org, provozovanou PEFC International.

Pro jakékoliv další informace a dotazy kontaktujte sekretariát PEFC Česká republika.

Andrea Pondělíčková

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...