01
Čvn

Certifikace lesů PEFC v roce 2021 a výhled do roku 2022

V souvislosti s ukončením platnosti regionálního certifikátu PEFC k 30. 9. 2021 probíhalo v loňském roce postupné posuzování a schvalování žádostí vlastníků lesů o účast v této certifikaci na další tři roky. K žádostem bylo přistupováno jako v předchozích obdobích, tj. k jejich schválení bylo nutno splnit několik základních požadavků uvedených ve vlastní žádosti a v dotazníku trvale udržitelného hospodaření (TUH). Vedle faktických nedostatků v dokumentech, které byly komunikací s jednotlivými žadateli průběžně odstraňovány, byly výjimečně zjištěny také chyby v činnosti dalších subjektů lesního hospodaření. Všem žadatelům splňujícím podmínky systému PEFC bylo následně uděleno příslušné osvědčení. Dodatečně podané žádosti vlastníků lesů jsou i nadále průběžně schvalovány korespondenčním způsobem.

V dubnu letošního roku se po dvouleté odmlce způsobené epidemií COVID-19 uskutečnilo společné jednání zástupců SVSLM (Sdružení vlastníků a správců lesních majetků) jako žadatele o regionální certifikaci PEFC s auditory ÚHÚL provádějícími interní audity TUH. Obsahem setkání bylo zhodnotit výsledky auditů v roce 2021, sjednotit posuzování požadavků certifikace PEFC v rámci celé ČR (slabé stránky, příležitosti ke zlepšení, neshody, návrhy nápravných opatření) a proškolit auditory zejména z novinek v lesnické legislativě.

Roční plán interních auditů pro rok 2021 obsahoval celkem 72 lesních majetků (obecních, soukromých, církevních i státních). Vlastní provádění auditů bylo již tradičně spojeno s poradenstvím a osvětou týkajícími se zejména pokračujících změn v lesnické legislativě. Způsob výběru lesních majetků k provedení auditů byl již vícekrát publikován. Zásadně se jedná o namátkový výběr lesních majetků (lesních hospodářských celků) v množství 10 % účastníků z jednotlivých skupin vlastnictví lesů (státní a nestátní). V případě, že dojde k opakovanému výběru majetku auditovaného v předchozích třech letech, je tento majetek (LHC) nahrazen majetkem jiným, rovněž namátkově vybraným. Nově přihlášené majetky jsou auditovány v prvním roce účasti v certifikaci.

Celkem bylo v roce 2021 vystaveno 25 neshod (hodnocení známkou 1), jejichž plnění je auditory postupně ověřováno s termínem ukončení k 30. 6. 2022. Konkrétně se jednalo o nedostatky uvedené v tabulce 1.

Tab. 1: Neshody shledané při auditech žádostí o certifikaci

Nesoulad v kritériuDruh neshodyPočet neshod
2.4.2cPřes prokazatelně provedená opatření ochrany lesa došlo k významnému poškození lesních porostů6
2.1.2bVlastník aktivně nepodporuje biologickou ochranu lesa5
6.6.2bVlastník aktivně nepodporuje rekreační funkci lesa3
2.1.2aNedostatečně vedená evidence přípravků na ochranu rostlin3
2.1.2aPoužití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin2
6.4.2cNeexistence smlouvy o pracovnělékařských službách2
1.5.2bNepřehledně vedená LHE1
2.5.2aNedostatečný rozsah provedených výchovných zásahů v porostech do 40 let1
3.1.2bNedostatky v dodržování zákonných lhůt zalesnění a zajištění1
6.5.2fChybějící záznamy o předání a převzetí pracoviště kontraktantem1

Dále bylo vystaveno celkem 197 příležitostí ke zlepšení (PKZ). Toto na první pohled vysoké číslo je výsledkem otevřené diskuze zástupců lesních majetků s auditory o způsobech lesního hospodaření a jednotlivé PKZ jsou jakýmsi doporučením správné lesnické praxe. Zejména se jednalo o PKZ uvedené v tabulce 2.

Tab. 2: Příležitosti ke zlepšení

PKZPočet vystavení
Zaměřit se na výchovu v porostech do 40 let (splnění minimálního plošného rozsahu)33
Zavést či zkvalitnit evidenci přirozené obnovy22
Vybudovat chybějící kontrolní a srovnávací plochy18
Zkvalitnit podporu biologické funkce lesa13
Zlepšit propagaci lesnictví a významu certifikace lesů PEFC12
Navýšit podíl přirozené obnovy lesních dřevin11
Zlepšit vedení LHE10
Snížit stavy spárkaté zvěře10
Zlepšit vedení záznamů z vlastních interních auditů9
Navýšit využití oplocenek6
Zlepšit informovanost o tom, že dřevní hmota pochází z lesů certifikovaných systémem PEFC5
Zvýšit aktivitu při obnově holin5
Zlepšit zabezpečení dodržování certifikačních kritérií jednotlivými kontraktory4
Zaměřit se na uznání zdrojů reprodukčního materiálu (existence kvalitních porostů)3
Zvýšit podíl listnatých dřevin při umělé obnově lesa3

Co se týče auditů TUH v roce 2022, tak vedle plánovaných interních auditů budou i nadále probíhat audity externí, zajišťované nezávislým certifikačním orgánem 3EC International, s.r.o. Výběr lesních majetků (LHC) k těmto auditům je věcí certifikačního orgánu, i ten však při něm ctí odpovídající poměr auditovaných majetků podle skupin vlastnictví a přihlíží se rovněž k interním a externím auditům provedeným v nedávné době.

Činnost externích auditorů je přímo při auditech namátkově prověřována zástupci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., který zajišťuje dohled nad dodržováním mezinárodních norem, jimiž se řídí činnost všech certifikačních orgánů. Vybraných interních i externích auditů se z důvodu získání zpětné vazby účastní také zástupci SVSLM. Např. autor článku se každoročně účastní 2–4 auditů, pokud možno u všech typů nestátních lesních majetků – obecních, soukromých i církevních.

Závěrem musím zmínit, že v průběhu loňského roku se objevily některé výrazně kritické hlasy ke způsobu posuzování žádostí o účast, k obsahu auditů i k fungování celého certifikačního systému PEFC. To je samozřejmě v pořádku, jedná se o legitimní právo účastníků certifikace. V rámci systému PEFC jsou za tím účelem stanoveny a průběžně zlepšovány postupy k řešení různých podnětů včetně případných odvolání proti výsledkům auditů. Současně se však domnívám, že zejména ve vazbě na plánovanou celoevropskou certifikaci „blíž k přírodě“ (pozn. Nová strategie EU pro lesy do roku 2030) je důležité, aby byla v ČR zachována stávající odborná úroveň certifikace PEFC. Ta totiž může být jedním z argumentů proti stupňujícím se požadavkům na omezování lesního hospodaření.

Ing. Tomáš Dohnanský

předseda odborné komise SVSLM

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...