Firmy

Certifikace C-o-C

PEFC certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C) představuje mechanismus na sledování certifikované suroviny z lesa po konečné výrobky, čímž se zajišťuje, že dřevo, dřevní vlákna a nedřevní produkty lesa, které jsou obsaženy ve výrobcích lze zpětně sledovat až k certifikovaným lesům.

Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C je způsob sledování původu suroviny z lesa až po konečný výrobek.

Certifikace C-o-C tvoří významnou součást systému PEFC, neboť zaručuje, že prohlášení o výrobcích, které pocházejí z lesů jsou důvěryhodné a kontrolovatelné v celém dodavatelském řetězci. Certifikace C-o-C se používá k certifikaci celého řetězce lesních produktů.

Spotřebitelský řetězec

Hlavním cílem spotřebitelského řetězce PEFC je poskytnout spotřebitelům lesních produktů přesné a dokazatelné informace o obsahu suroviny pocházející z PEFC certifikovaných lesů v kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem a také informaci o obsahu recyklované suroviny ve výrobcích.

Spotřebitelský řetězec PEFC poskytuje spotřebitelům informaci o tom, že výrobek byl vyroben ze suroviny pocházející z lesů v kterých se hospodaří trvale udržitelným způsobem.

Požadavky spotřebitelského řetězce popisují proces jak přenést informace o původu vztahující se k pořizované surovině do informací o původu vztahujícím se k výrobkům organizace. Součástí požadavků jsou i minimální požadavky na systém řízení pro zavedení a řízení procesu spotřebitelského řetězce. Požadavky definuje technický dokument TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (překlad mezinárodního dokumentu Rady PEFC pro C-o-C).

Metody spotřebitelského řetězce

Existují dvě základní metody sledování původu lesních produktů, ze kterých si může certifikovaná společnost vybrat v závislosti na konkrétní situaci a podle individuálních potřeb:

Procentuální metoda – tento mechanismus umožňuje míchání certifikované a necertifikované suroviny v průběhu výrobního nebo obchodního procesu. Je však třeba, aby byl obsah certifikované suroviny známý a aby se uměla tato informace dostat k zákazníkům dané organizace (průměrné procento).

Alternativně může organizace prodávat jako certifikovanou část své produkce, která odpovídá procentu použité certifikované suroviny (objemový kredit).

Metoda fyzické separace – tento mechanismus vyžaduje separování certifikované a necertifikované suroviny ve všech fázích výrobního nebo obchodního procesu organizace tak, aby se zajistilo, že certifikovaná surovina není smíchána s necertifikovanou surovinou.

V případě, že se používá metoda fyzické separace pro výrobky s procentuálními prohlášeními, každá dodávka musí být zpracována nebo obchodována samostatně.

Systém náležité péče (DDS)

Aby se zamezilo přítomnosti dřeva z kontroverzních zdrojů (nelegální těžby) ve výrobcích, PEFC zavedl přísný ochranný mechanismus pro zamezení suroviny z kontroverzních zdrojů. Tento mechanismus je povinnou součástí spotřebitelského řetězce PEFC a sestává z prvků jako je analýza rizik, vnější hodnocení a kontrola na místě, aby se zaručila legálnost necertifikované suroviny. Tento ochranný mechanismus je prověřován nezávislými auditory během pravidelných ročních auditů.

Systém náležité péče (DDS) zabraňuje tomu, aby se do spotřebitelského řetězce dostala surovina z kontroverzních zdrojů.

Poslední revize požadavků spotřebitelského řetězce definovala kontroverzní zdroje jako činnosti hospodaření v lesích, které:

 1. nejsou v souladu s místní, národní nebo mezinárodní legislativou, která se vztahuje především k následujícím oblastem:
  • lesnické činnosti a těžbě, včetně přeměny lesů na jiné využití,
  • hospodaření v oblastech s přiřazenými důležitými environmentálními a kulturními hodnotami,
  • chráněné a ohrožené druhy, včetně požadavků CITES,
  • zdravotní a pracovní záležitosti vztahující se na lesní pracovníky,
  • vlastnická a užívací práva původního obyvatelstva,
  • placení daní a poplatků,
 2. využívají geneticky modifikované organismy,
 3. přeměňují lesy na jiné vegetační typy, včetně přeměny přírodních lesů na lesní plantáže.

Minimální požadavky na systém řízení

Zavedení spotřebitelského řetězce v organizaci zároveň vyžaduje uplatňování minimálních požadavků na systém řízení, které jsou v souladu s celosvětově používanými normami jako jsou ISO 9001 nebo ISO 14001.

Organizace zavádějící spotřebitelský řetězec je povinna:

 • definovat svůj závazek zavést a udržovat požadavky C-o-C,
 • určit osobu odpovědnou za C-o-C,
 • stanovit zaměstnancům práva a povinnosti, které se vztahují k C-o-C,
 • písemně zdokumentovat postupy týkající se C-oC,
 • vést evidenci záznamů
 • zajistit personální, technické a ostatní zdroje pro fungování C-o-C,
 • ročně provádět interní audity
 • zavést postupy pro řešení stížností vztahujících se k C-o-C,
 • kontrolovat činnosti subdodavatelů vztahující se k procesu C-o-C,
 • dodržovat základní sociální, zdravotní a bezpečnostní požadavky.

Postup při certifikaci C-o-C

Při certifikaci spotřebitelského řetězce se používají globálně platné postupy, aby byla zajištěna nezávislost, transparentnost a nestrannost procesu certifikace.

Základním předpokladem pro získání certifikátu spotřebitelského řetězce je zavedení systému pro sledování toku dřevní suroviny resp. lesních produktů dle požadavků technického dokumentu TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů – požadavky (překlad mezinárodního dokumentu Rady PEFC pro C-o-C).

Certifikaci spotřebitelského řetězce provádějí akreditované certifikační orgány, které musí splňovat požadavky ISO norem kladené na certifikační orgány.

Certifikaci spotřebitelského řetězce provádějí akreditované certifikační orgány, které posuzují shodu zavedeného systému sledování toku dřeva v organizaci s požadavky TD CFCS 2002:2013. Všechny certifikační orgány pracující s PEFC musí splňovat požadavky ISO norem kladené na certifikační orgány.

Základní požadavky, které musí být splněny:

 • Používaný systém řízení musí zajistit splnění požadavků technického dokumentu TD CFCS 2002:2013. Požadavky na systém řízení C-o-C mohou být implementovány do stávajících systémů řízení organizace jako jsou ISO 9001 nebo ISO 14001.
 • Organizace musí určit a zaškolit zaměstnance, kteří budou zodpovědní za zavedení a udržování spotřebitelského řetězce. Je třeba, aby každý, kdo se podílí na procesu C-o-C měl dostatečné znalosti o významu a požadavcích spotřebitelského řetězce.
 • Organizace musí mít zavedený dostatečný kontrolní mechanismus na ověřování původu nakupované certifikované suroviny, neboť produkce certifikovaných výrobků vyžaduje pořízení certifikovaných vstupů. PEFC registrační systém napomáhá identifikovat dodavatele certifikované suroviny.
 • V případě nákupu necertifikované suroviny vstupující do spotřebitelského řetězce musí mít organizace zaveden systém náležité péče na zamezení nákupu suroviny z kontroverzních zdrojů.
 • Organizace musí mít zavedené postupy, které zajistí v jednotlivých fázích výrobního nebo obchodního procesu předávání informací o původu suroviny do konečných výrobků.
 • Způsob vedení záznamů organizace musí prokázat, že systém C-o-C je udržován a funguje podle požadavků.
 • Každoročně musí organizace provádět interní audit fungování systému C-o-C. Interní audit musí předcházet hodnocení externím certifikačním orgánem.

Plnění požadavků systému C-o-C organizace prověřuje v rámci interního auditu.

Splnění požadavků TD CFCS 2002:2013 na proces a řízení systému C-o-C musí organizace prověřit v rámci interního auditu, během kterého zhodnotí jejich plnění a v případě zjištěných neshod provede nezbytná nápravná a preventivní opatření.

Po provedení interního auditu organizace kontaktuje akreditovaný certifikační orgán, který posoudí plnění požadavků na systém C-o-C a na základě úspěšného auditu vydá organizaci certifikát spotřebitelského řetězce.

Po interním prověření systému C-o-C je třeba, aby organizace kontaktovala nezávislý certifikační orgán, který je oprávněn provádět certifikaci C-o-C, posoudit shodu zavedeného systému v organizaci s požadavky TD CFCS 2002:2013 a na základě úspěšně provedeného auditu vydat organizaci certifikát spotřebitelského řetězce. Certifikační orgány oprávněny vykonávat certifikaci C-o-C musí být akreditovány příslušným akreditačním orgánem a být tzv. PEFC notifikované, tj musí mít podepsanou smlouvu ze sdružením PEFC Česká republika, která je opravňuje provádět certifikaci C-o-C na území ČR.

Po vydání certifikátu C-o-C je organizace zaregistrována do celosvětového registru PEFC certifikovaných organizací.

Certifikovaná společnost je po vydání PEFC certifikátu C-o-C zaregistrována do celosvětového informačního registru PEFC certifikovaných organizací. Každá organizace, která je držitelem certifikátu C-o-C může na označování svých výrobků a pro propagační účely používat logo PEFC, které je organizaci vystaveno na základě žádosti a smlouvy o vadání loga PEFC.

Certifikát C-o-C se vydává obyčejně na dobu 5 let a dodržování požadavků C-o-C je každoročně kontrolované certifikačním orgánem prostřednictvím tzv. dozorových auditů.

Náklady spojené se získáním certifikátu spotřebitelského řetězce se obvykle týkají:

Zavedení požadavků na C-o-C uvnitř organizace (vypracování postupů pro proces C-o-C, definování odpovědností a zaškolení pracovníků, evidence záznamů, zavedení systému náležité péče, provedení interního auditu apod.). Postupy si organizace může vypracovat ve vlastní režii nebo pověřit vypracováním externí organizaci. Tyto náklady jsou jednorázové.

Zavedení požadavků na C-o-C uvnitř organizace a provedení úvodního auditu certifikačním orgánem jsou náklady jednorázové.


Provedení dozorového auditu certifikačním orgánem jsou náklady periodické.

Provedení auditu certifikačním orgánem – každý certifikační orgán dokáže žadateli o certifikaci C-o-C vypracovat cenovou nabídku. Cenová nabídka obvykle sestává z ceny za provedení úvodního (certifikačního) auditu a ceny za provádění periodických ročních dozorových auditů. Součástí kalkulace je i tzv. notifikační poplatek, který každoročně certifikační orgán vybírá ve prospěch správce certifikačního systému PEFC a slouží na rozvoj systému PEFC. Výšku těchto příspěvků určuje PEFC Česká republika. Aktuální výši příspěvků určuje ceník poplatků za PEFC notifikaci.

Certifikační orgány

Certifikační orgány představují nezávislé organizace, které posuzují, zda žadatel o certifikaci splňuje požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Certifikační orgány představují v procesu certifikace nezainteresované a nezávislé organizace, jejichž úkolem je posoudit, zda žadatel o certifikaci splňuje požadavky definované lesním certifikačním systémem. Posuzování se považuje za certifikaci třetí stranou a musí být nezávislé od tvůrce požadavků lesní certifikace a od certifikovaného subjektu.

Certifikační orgány, které provádějí certifikaci trvale udržitelného hospodaření nebo spotřebitelského řetězce lesních produktů musí mít nezbytnou technickou způsobilost v postupech certifikace, dostatečné know-how o obhospodařování lesů a dobře rozumět certifikačním kritériím národní certifikace.

Úkoly certifikačních orgánů zahrnují:

 1. Certifikační orgán provádějící certifikaci hospodaření v lesích musí být způsobilý v lesním hospodářství, mít znalosti o jejich ekonomických, sociálních a environmentálních vlivech a o certifikačních kritériích.
 2. Certifikační orgán musí mít dobré znalosti národního systému PEFC, podle něhož provádí certifikaci lesů.
 3. Certifikační orgán musí informovat národní řídicí orgán PEFC o všech vydaných certifikátech pro systémy hospodaření v lesích a o všech změnách týkajících se platnosti a rozsahu těchto certifikátů. O této jeho povinnosti musí informovat žadatele a získat jejich písemný souhlas.
 4. Certifikační orgán musí mít vypracované certifikační schéma pro certifikaci hospodaření v lesích, které obsahuje interní postupy této certifikace.
 5. Certifikační orgán musí provádět certifikaci systémů hospodaření v lesích jako „akreditovanou certifikaci“.

Certifikační orgán musí mít dobré znalosti národního systému PEFC, podle něhož provádí certifikaci lesů.

PEFC uznává pouze certifikáty trvale udržitelného hospodaření v lesích vydané akreditovanými a PEFC oznámenými certifikačními orgány v rozsahu akreditace certifikačních orgánů (akreditovaná certifikace).

Při certifikaci lesů posuzuje certifikační orgán soulad hospodaření v lesích České republiky s kritérii a indikátory udržitelného hospodaření (TD CFCS 1003: 2016 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích) a při potvrzení shody vydává certifikát.

Požadavky na akreditaci a PEFC notifikaci jsou popsány v technických dokumentech TD CFCS 1004:2016 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích a TD CFCS 1005:2011 Požadavky na provádění certifikace a na akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů.

Akreditované certifikáty trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřebitelského řetězce jsou označeny akreditačním symbolem příslušného akreditačního orgánu.

PEFC notifikace certifikačních orgánů se řídí se řídí normativním dokumentem ND CFCS 02 Směrnice upravující PEFC notifikaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci hospodaření v lesích a spotřebitelského řetězce lesních produktů v České republice.

Držitelé certifikátů a loga PEFC

Informační registr PEFC Česká republika obsahuje informace o:

 • držitelích osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů (TUH)
 • držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů (C-o-C)
 • uživatelích loga PEFC v České republice.

Tato stránka je průběžně aktualizovaná sekretariátem PEFC Česká republika tak, aby si všichni mohli ověřit platnost certifikátů svých dodavatelů. Seznam všech držitelů osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů, držitelích certifikátů spotřebitelského řetězce dřeva/lesních produktů a uživatelích loga PEFC v České republice naleznete v on-line databázi PEFC Česká republika na stránkách drzitele.pefc.cz.

Pro jakékoliv další informace a dotazy se neváhejte obrátit na sekretariát PEFC Česká republika.

Hledáte informace o zahraničním dodavateli?

Využijte internetového přístupu do mezinárodní databáze všech držitelů certifikátů C-o-C systémem PEFC, kterou provozuje PEFC International. Na těchto stránkách naleznete i aktuální souhrnnou statistiku o stavu certifikace systémem PEFC v celém světě.

Databáze certifikačních orgánů

Přehled všech certifikačních orgánů najdete v mezinárodní databázi certifikačních orgánů, kterou provozuje PEFC International.

Držitelé certifikátu PEFC

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...