PEFC Česká republika

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Recertifikace regionu ČR

Certifikace není cílem, ale prostředkem

Rozhovor s Benem Gunnebergem, výkonným ředitelem PEFC International
 
S 39 schválenými národními certifikačními systémy a více než 300 miliony hektarů certifikovaných lesů je PEFC největším světovým systémem certifikace lesů. Letos je to již 18 let od jeho vzniku. V souvislosti s tímto výročím jsem se zeptala výkonného ředitele PEFC International Bena Gunneberga na pozadí vzniku tohoto certifikačního systému, proč se nedaří větší rozšíření certifikací v oblastech tropických pralesů ohrožených ilegální těžbou či na certifikaci plantáží a v agrolesnictví.
 
Začátky certifikace PEFC
 
■ Na základě jakého mechanismu se v roce 1999 zformoval certifikační systém PEFC? Odkud přišel prvotní impulz, respektive kdo stál za zrodem certifikace?
 
PEFC byl původně založen v reakci na specifické rámcové podmínky malých a rodinných majitelů lesa v Evropě. Dokud PEFC neexistoval, malí vlastníci neměli k dispozici žádný lesní certifikační systém, který by bral v potaz jejich potřeby, a tak většina z nich nedokázala pro své trvale udržitelné hospodaření získat certifikaci. Zakládajících zemí bylo 15: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. 
 
■ Jaké hlavní cíle měl vznikající certifikační systému PEFC?
 
Naším cílem je chránit světové lesy, aby tu byly i během dalších tisíciletí. Pracujeme na tom prostřednictvím certifikace lesů – pomáháme lidem s tím, aby obhospodařovali své lesy trvale udržitelným způsobem, a také je k tomu motivujeme. Zároveň se snažíme zajistit, aby byla lesní certifikace dostupná pro každého, a to bez ohledu na rozlohu lesa. Náš záběr je od malých rodinných lesů až po rozsáhlé pozemky ve vlastnictví společností nebo států. Chceme dát společnosti důvěru v to, že lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem.
K tomu nám slouží naše mezinárodně uznávané označení PEFC.
 
Certifikace v tropických oblastech
 
Obecně lze říci, že hlavní důvod pro zavedení certifikačních systémů byl ten, aby se zabránilo odlesňování tropických pralesů. Jaký podíl ze všech lesů s certifikací PEFC tvoří lesy v tropických oblastech? 
 
Certifikační systémy skutečně původně vznikly s cílem zabránit odlesňování tropických pralesů. Hlavní hnací silou, která stojí za poptávkou po certifikaci dnes, jsou ale velké soukromé i veřejné subjekty, které kupují dřevo – vlády, maloobchodní prodejci i nadnárodní společnosti. Ve svých politikách zadávání zakázek uvádějí, že dřevo a výrobky ze dřeva musí pocházet z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Certifikace lesů umožňuje majitelům lesů a společnostem napříč dodavatelským řetězcem prokázat, že podmínky těchto politik jsou splněny. V tropických zemích je certifikace méně rozšířena. Certifikace lesů poskytuje výhodu přístupu na trh, která je tak ale pro majitele tropických lesů v současné době hůře dosažitelná kvůli řadě důvodů. 
 
Můžete hlavní důvody relativně malého zastoupení certifikovaných lesů v tropických oblastech přiblížit?
 
Mezi překážky, které stojí v cestě certifikaci lesů v tropech, patří například sociálně-politické faktory, jež omezují zájem o dlouhodobé investice, korupce a nedostatečně fungující právní prostředí, nevyřešené otázky držby půdy, nedostatek konzistentních tržních pobídek, které by vyvážily dodatečné náklady, či nedostatek relevantních národních certifikačních standardů. Vlády v problematických zemích jsou pod narůstajícím tlakem odběratelů, kteří potřebují doložit původ a legálnost nakupované dřevní suroviny. Tím certifikace lesů s navazujícím spotřebitelským řetězcem lesních produktů pomáhá zlepšit podmínky lesního hospodaření i v těchto zemích. Pevně doufáme, že se plocha certifikovaných lesů v oblastech nejohroženějších a zároveň nejcennějších lesních ekosystémů v brzké době razantně zvýší.
 
Rozšíření certifikace, průběh zavedení certifikačního systému
 
■ V současnosti je systémem PEFC certifikováno zhruba 9 % světových lesů. Jaký je váš cíl, respektive jaké zastoupení certifikace PEFC vidíte v budoucnu jako reálné? 
 
Naším posláním je zasadit se o „svět, v němž lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem“, a naší vizí je „poskytnout společnosti důvěru v to, že lidé obhospodařují lesy trvale udržitelným způsobem“. Certifikace sama o sobě není cílem, ale spíše prostředkem k naplnění našeho poslání. Pokud by se nám podařilo dosáhnout našeho cíle, tak by v ideálním případě někdy v budoucnu certifikace mohla přestat být potřebná. Zatím se ale musíme starat o to, aby požadavky související s procesy, do nichž je zapojen větší počet zainteresovaných stran, byly v souladu se společenským očekáváním a abychom si zároveň zachovali realistický pohled, efektivitu nákladů a proveditelnost. 
 
■ Na kterém kontinentu a ve které zemi je největší podíl lesů s certifikací PEFC v poměru k celkové lesní ploše? 
 
Nejvíce zemí s vysokým procentuálním zastoupením lesů s certifikací PEFC v poměru k celkové lesní ploše (40 % a více) se nachází v Evropě. 75 % lesů či více mají systémem PEFC certifikovány Bělorusko, Rakousko, Polsko a Finsko. 
 
■ V jakých zemích se dá obecně hovořit o největším povědomí koncových spotřebitelů (těch, kteří kupují finální dřevěný výrobek) o certifikačním systému PEFC? 
 
Podle světového spotřebitelského průzkumu z roku 2014, který provedl PEFC ve spolupráci s GfK a do něhož bylo zapojeno třináct zemí, mají největší povědomí o značení PEFC na výrobcích spotřebitelé v Číně a ve Francii.
 
■ Můžete přiblížit, jak probíhá zavedení certifikačního systému v nové zemi a jaké nejvýznamnější problémy se mohou vyskytnout?
 
PEFC – nebo spíše zainteresované subjekty zapojené do tvorby našich standardů – stanovuje přísná kritéria, která musí každá země splnit, když si vytváří svůj národní certifikační systém. Proces tvorby standardů musí probíhat za vyvážené účasti zainteresovaných stran a musí být transparentní, otevřený a založený na konsenzu. Celý proces začíná veřejnou výzvou k účasti na tvorbě standardů. Zjišťuje se, které zainteresované subjekty jsou ve znevýhodněné pozici, a jejich účast na procesu je podpořena. Standardy následně vyvine pracovní skupina s vyváženým zastoupením různých stran. Proces schvalování je založen na konsenzu a žádný zastoupený zájem není dominantní. Před dokončením standardy procházejí veřejnou konzultací a pilotním testováním. Teprve potom mohou být formálně schváleny. Jakmile je tento proces dokončen, národní systém je předložen PEFC ke schválení.
 
■ Odpůrci certifikace v Evropě argumentují tím, že vzhledem k přísné legislativě k žádnému pustošení lesů nedochází a že certifikace je pouhým „marketingovým trikem“. Co byste řekl na takový názor?
 
Certifikace je dobrovolným mechanismem, založeným na trhu, který umožňuje majitelům lesa poskytovat odběratelům důkaz o tom, že jejich les je obhospodařován nejen v souladu s legislativou, ale také v souladu s dalšími požadavky na trvalou udržitelnost, které jsou výsledkem procesů založených na konsenzuálních požadavcích většího počtu zainteresovaných stran na národní úrovni. Toky dřeva fungují v celosvětovém měřítku. Certifikace umožňuje majitelům lesa rozlišit dřevo pocházející z jejich lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem od necertifikovaného dřeva, dřeva z potenciálně trvale neudržitelných zdrojů nebo dokonce nelegálně vytěženého dřeva, ať už pochází z kterékoli části světa. Ačkoliv je vaše legislativa týkající se lesnictví velmi přísná, tak 99,99 % lidí o ní nic netuší, neví, jak se v ČR v lesích hospodaří. PEFC má ambici globálně zaštiťovat všechny odpovědné vlastníky lesů a logo PEFC je klíčem k jednoduché komunikaci této odpovědnosti směrem k laické veřejnosti. 
 
Boj s odlesňováním, plantáže a agrolesnictví 
 
■ Podle zprávy Organizace pro výživu a hospodářství o stavu lesů z roku 2016 zůstává nejvýznamnějším faktorem, který vede k celosvětovému odlesňování, i nadále zemědělství. Nejvíce jsou tímto problémem zasaženy země tropických oblastí a nízkopříjmové země. Jaké konkrétní kroky by mohly podle vašeho názoru odlesňování omezit?
 
Během dialogu zainteresovaných stran v rámci Týdne certifikace lesa, pořádaného PEFC v roce 2016, účastníci diskutovali o výhodách přístupu ke krajině, který si klade za cíl sladit konkurenční zájmy a vyjednat kompromisy, místo toho, aby docházelo k jednání s každým sektorem zvlášť. Je potřeba, aby všichni ti, kdo jsou zapojeni do územního plánování, využívají přírodní zdroje nebo chtějí chránit přírodu, případně je živí les či farma, jednali o svých konkurenčních zájmech a vzájemně sdíleli svou vizi. Teoreticky by tato cesta také měla přispět k udržitelnějšímu způsobu obhospodařování půdy a hospodaření se zdroji. Společně musíme pracovat na tom, aby se tuto teorii podařilo uvést do praxe.
 
■ Jaký je přístup PEFC k agrolesnictví?
 
Současný rozsah certifikace lesního hospodářství PEFC vylučuje agrolesnictví mimo lesní oblasti. Podíl stromů pěstovaných mimo les na světové produkci lesů však stále roste a představuje také zásadní výhody pro oblast udržitelnosti. PEFC chce na tuto příležitost reagovat, a proto nyní pracuje na rozšíření rozsahu certifikace, aby v blízké budoucnosti mohlo být certifikováno i udržitelné hospodaření se stromy rostoucími mimo les. Věříme, že uznáním důležitosti role, kterou mají stromy rostoucí mimo les, a její podporou se PEFC může zasadit o to, aby v krajině a městských prostorech rostlo více stromů a aby byli drobní zemědělci k pěstování stromů podporováni a byli za něj odměňováni.
 
■ Je možné certifikovat i monokulturní plantáže, což některé nevládní organizace kritizují. Na druhou stranu je díky lepšímu přístupu ke dřevu z certifikovaných plantáží možné lépe chránit lesy v daném regionu. Jaké další argumenty hovoří ve prospěch certifikování plantáží?
 
Dřevo je obnovitelný produkt, který se ve srovnání s mnoha konkurenčními materiály, jako je plast, beton či ocel, může pyšnit vynikajícími ekologickými vlastnostmi. Světová populace neustále roste a s ní i poptávka po dřevu a lesních produktech. Hospodaření na vysoce produktivních lesních plantážích je jedním z přístupů, jejichž prostřednictvím je možné poptávku po dřevu ve světě uspokojit. Certifikace plantáží je nezbytná k tomu, aby mohly být do hospodaření na plantážích vzaty v úvahu ekologické a sociální otázky, které s ním potenciálně souvisejí. Certifikace posiluje aspekty, jako je předcházení sociálním konfliktům či jejich řešení, ochrana ekologicky citlivých oblastí nebo řízení a sledování rizika požárů.
 
■ Můžete uvést příklad země, kde došlo v důsledku certifikace plantáží k významně pozitivnímu vlivu na stav lesů?
 
Austrálie, Brazílie, Čína i Chile jsou země, jež využívají certifikaci PEFC pro lesní plantáže, které poskytují vstupní materiál pro bující průmyslová odvětví s lesními produkty. 
 
Konkurenční certifikační systémy
 
■ Na světě fungují dva hlavní certifikační systémy – PEFC a FSC – které si přímo konkurují. Jak daný stav vnímáte?
 
Trvale udržitelné lesní hospodářství je dlouhodobý proces a vyžaduje dlouhodobý závazek ze strany vlastníků lesů. Existence dvou globálních systémů lesní certifikace má tu výhodu, že si vlastníci lesa mohou vybírat. Díky tomu mohou obhospodařovat své lesy v souladu s takovým systémem, který nejlépe odpovídá místním rámcovým podmínkám, jejich očekáváním a ideálům. Jsme pyšní na to, že více než 70 % plochy českých lesů je obhospodařováno v souladu s českým národním certifikačním systémem uznaným PEFC.
 
■ V nedávné době v České republice došlo ke sporu mezi těmito dvěma certifikačními systémy. Zajímal by mě váš názor na tento spor i s ohledem na to, že koncoví zákazníci v České republice pravděpodobně nejsou obeznámeni se specifiky těchto dvou certifikací.
 
PEFC si je vědom toho, že několik vybraných, avšak vlivných zainteresovaných stran přesvědčuje české veřejné a soukromé vlastníky lesů k tomu, aby si ke stávající certifikaci PEFC opatřili i certifikaci FSC. Tento vývoj nás velmi znepokojuje. Nezávislá hodnocení, jež provedly například nizozemské a britské orgány pro zadávání veřejných zakázek, ukázala, že kritéria udržitelnosti PEFC splňují a přesahují jejich vlastní kritéria pro odpovědné získávání dřeva a lesních produktů a jsou srovnatelná s kritérii FSC. Záruky trvale udržitelného lesního hospodářství poskytuje jak PEFC, tak i FSC. Pokud by měla být vedle stávající dobře zavedené certifikace PEFC zajištěna i certifikace FSC, veřejným i soukromým vlastníkům českých lesů by to způsobilo zbytečné dodatečné náklady. Zatímco v roce 2012 se rozsah lesní plochy s dvojí certifikací odhadoval na 39 milionů hektarů, v roce 2016 už to bylo 68 milionů hektarů. Z globálního hlediska je tato situace znepokojivá. Je důležité si uvědomit, že zdroje investované do certifikace lesních ploch, které již certifikované byly, mohly být místo toho investovány do certifikace nových lesních oblastí obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Vedení PEFC International, národní řídicí orgány PEFC, naši partneři, držitelé certifikátu PEFC – všichni táhneme za jeden provaz a snažíme se vyjednat napříč celým spotřebitelským řetězcem rovnocenný přístup k certifikačním systémům PEFC i FSC.
 
Nařízení o dřevě
 
■ V roce 2013 vstoupilo v platnost Nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků ze dřeva na trh Evropské unie. Dokážete odhadnout, jak závažný byl problém dovážení nelegálně vytěženého dřeva do zemí EU?
 
K této záležitosti nemáme k dispozici žádné podrobné údaje, ale v roce 2003 vydala Evropská komise zprávu, v níž uvedla, že obchod se dřevem uvnitř EU představuje okolo 80 % celkového obchodu EU se dřevem, takže je zřejmě asi 20 % dřeva spotřebovaného v Evropě dováženo. Ve zprávě Světového fondu na ochranu přírody z roku 2008 se odhaduje, že 16 až 19 % dřeva dovezeného do EU pochází z nelegálních nebo podezřelých zdrojů. Z toho by se dalo vyvodit, že z těchto zdrojů pochází okolo 3,2 až 3,8 % veškerého dřeva používaného v Evropské unii.
 
■ Certifikát PEFC lze využít k prokázání souladu s požadavky EUTR. Zaznamenali jste v souvislosti s EUTR zvýšený zájem o certifikaci spotřebitelského řetězce?
 
Certifikace spotřebitelského řetězce PEFC je již několik let na stálém vzestupu. Žádný průzkum trhu, na základě něhož bychom určili, z jakých důvodů mají společnosti zájem o certifikaci spotřebitelského řetězce, jsme však neprováděli. 
 
■ Obecně – jaké hlavní výhody mi může certifikační systém PEFC nabídnout, pokud jsem vlastníkem lesa?
 
Nastavení systému PEFC ideálně zohledňuje potřeby vlastníků lesů v České republice. Požadavky, které určují, jakým způsobem má být les obhospodařován, jsou totiž rozpracovány místními zainteresovanými stranami na národní úrovni a přizpůsobeny místním prioritám a podmínkám. Díky tomu se můžeme spolehnout, že jsou brány v potaz národní faktory, jakými jsou například tradice a metody hospodaření v lesích, stav legislativy, typ lesa, kulturní očekávání a administrativní rámce. Vlastníci/správci lesů získávají s PEFC certifikací nezávislé prestižní potvrzení, že hospodaří v souladu s veškerými definovanými mezinárodními požadavky na trvale udržitelné hospodaření v lesích. Mimo odběratele dřevní suroviny ocení tento fakt určitě i veřejnost nebo třeba správní rady majitelů lesů. 
 
Zhodnocení dosavadní činnosti
 
■ Letos certifikační systém PEFC slaví osmnáct let od svého vzniku. Můžete ve stručnosti vyhodnotit současné aktivity, úspěchy či případné neúspěchy?
 
Během necelých dvaceti let se PEFC vyvinul z certifikačního systému zaměřeného na Evropu v přední světový systém lesní certifikace, který bude mít do konce roku 2017 zastoupení ve více než 50 zemích světa. V loňském roce jsme dosáhli působivého milníku 300 milionů hektarů lesů s certifikací PEFC a dále se rozrůstáme. V certifikaci spotřebitelského řetězce systémem PEFC je celosvětově zapojeno přibližně 19 tisíc společností. Tolik bilance k plnoletosti systému PEFC. V PEFC jsme přesvědčeni o tom, že důležitost lesů a jejich přínos (produkční i mimoprodukční) bude významně vzrůstat vzhledem ke globálním změnám klimatu v kontextu s uvědomováním si všech přínosů lesů veřejností. Trvale udržitelné hospodaření v lesích se stane nezbytnou potřebou pro přežití lidstva a PEFC je zde připraven sehrát významnou roli. V současné době je certifikována přibližně desetina všech lesů, prostor pro šíření a naplňování vize trvale udržitelného hospodaření v lesích je tak značný.
 

PEFC v číslech

PEFC Česká republika: 1.883.149 ha cert. lesa

231 C-o-C certifikátů


PEFC International: 232.000.000 ha cert. lesa

7.617 C-o-C certifikátů

Timber2.jpg